General Data Protection Regulation - GDPR 

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) 2016/679 τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει αναλυτικά τις γενικές υποχρεώσεις που έχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό αυτών. Και οι δύο έχουν την υποχρέωση τήρησης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας ανάλογα με τον κίνδυνο τον οποίον ενέχουν οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων τις οποίες εκτελούν.

Έχει ψηφιστεί από τον Απρίλιο του 2016 και εφαρμόζεται αυστηρά από 25 Μαΐου 2018.

 

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

  • Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να ταυτοποιήσει ένα άτομο. Για παράδειγμα, όνομα, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, τόπος κατοικίας, φυλετική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία κ.λ.π.
  • Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες από τις οποίες δεν δύναται να ταυτοποιηθεί ένα συγκεκριμένο άτομο (π.χ. το όνομα μόνο του. Σε συνδυασμό, όμως, με το επάγγελμα θεωρείται).
  • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι εκείνα τα οποία σχηματίζουν την προσωπικότητα ενός ατόμου (π.χ. συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις, ιστορικό υγείας). 

Τι αφορά η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων περιγράφεται ως κάθε πράξη και ακολουθία πράξεων που εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με τη χρήση μέσων αυτοματοποιημένων ή μη. Τέτοιες πράξεις περιλαμβάνουν τη συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση και καταχώρηση, μεταβολή, χρήση, ανάκτηση, καθώς και τη διάδοση και διαβίβαση σε τρίτα και μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τη συσχέτιση και το συνδυασμό, τον περιορισμό, τη διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.


 

Η GENIUSNET ΑΕ διαβεβαιώνει ότι:

  • δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα προς δικό της όφελος και για δικό της συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε προωθητικές ενέργειες, της πώλησής/πρόσβασης τους σε τρίτους και οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής εκμετάλλευσης των Προσωπικών Δεδομένων.
  • διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι συνεργάτες, υπάλληλοι και υπεργολάβοι της, δεν επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα και δεσμεύονται μέσω συμβατικής ρήτρας να τηρούν την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων.
  • λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι εγκατεστημένος εκτός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπεργολάβου.
  • Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η GENIUSNET ΑΕ δεσμεύεται εντός 24 ωρών από τη γνώση της παραβίασης των Δεδομένων να ενημερώσει την εποπτεύουσα αρχή και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και αρωγή, που είναι δυνατό να παρασχεθούν, σχετικά με τη φύση της παραβίασης, τα Δεδομένα που επηρεάστηκαν, τα μέτρα που είναι δυνατό να παρθούν για την αντιμετώπιση της παραβίασης, την άμβλυνση των πιθανών συνεπειών, καθώς επίσης και συνεργάζεται για κάθε τυχόν περαιτέρω διαδικασία που θα απαιτηθεί.

Δεν τηρούμε κανένα Ευαίσθητο Δεδομένο.
“Ευαίσθητα Δεδομένα” είναι προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με ευαίσθητες πτυχές όπως: φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία ή ιατρική κατάσταση, ποινικό μητρώο, συνδικαλιστική δράση, σεξουαλικός προσανατολισμός.

 

Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου Cookies!
Δεν συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα όταν δραστηριοποιήστε στον ιστότοπό μας μέσω της χρήσης cookies.

 

→Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μέσω των Links http://www.geniusnet.gr/21_1/Contact ή http://www.geniusnet.gr/1010_1/Eykairies-Karieras πρέπει να είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή και να μας δίνετε την συγκατάθεσή σας να τα αποθηκεύσουμε ή να τα επεξεργαστούμε σύμφωνα πάντα με την προηγουμένη πολιτική.

 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ειδικότερα στο κράτος μέλος όπου κατοικείτε, εργάζεστε ή έλαβε χώρα η επικαλούμενη παράβαση), εάν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε από τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει υποστεί επεξεργασία με τέτοιο τρόπο που παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων υπ’ αριθμόν 679 /2016.

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες επιλογές.

  1. Να μας καλέσετε στο +30 210 6898818
  2. Να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση gdpr@geniusnet.gr