ΕΣΠΑ 2014-2020


   

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020. Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,92 δις ευρώ. Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, αγροδιατροφή, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, φαρμακευτική βιομηχανία κ.ά.

 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους, για επενδυτικά σχέδια από 20.000€ έως 200.000€.

 Χρηματοδοτεί ενέργειες όπως την ψηφιακή προβολή, συμβουλευτικές υπηρεσίες-τεχνικές μελέτες, πιστοποίηση προϊόντων- υπηρεσιών- διαδικασιών κ.ά.

Εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινάει στις 20 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 Για επενδυτικά σχέδια από 10.000€ έως 150.000 €, οι επιδοτούμενες δαπάνες περιλεμβάνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ κ.ά.

 Εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης είναι από τις 27/02/2019 έως 09/05/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

→ Η προκήρυξη των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο οδηγός εφαρμογής και κάθε σχετική πληροφορία στο http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp