ΕΣΠΑ 2014-2020


   

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020. Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,92 δις ευρώ. Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, αγροδιατροφή, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, φαρμακευτική βιομηχανία κ.ά.

 

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια από 5.000€ έως 50.000€.

 Χρηματοδοτεί ενέργειες όπως την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού hardware, την προμήθεια και παραμετροποίηση software (π.χ. άδειες Microsoft Office 365, εμπορολογιστικά προγράμματα ή server licenses), ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, δημιουργία ιστοσελίδας (site) και σύνδεση στο διαδίκτυο κ.ά.

Εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης είναι από τις 11/06/2018 έως 17/09/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

Το πρόγραμμα αυτό ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 55.000€ έως 400.000 €, τα οποία θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Επιδοτεί δαπάνες όπως την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού hardware, την προμήθεια και παραμετροποίηση software (π.χ. άδειες Microsoft Office 365, εμπορολογιστικά προγράμματα ή server licenses), ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, δημιουργία ιστοσελίδας (site) και σύνδεση στο διαδίκτυο κ.ά.

Εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης είναι από τις 11/06/2018 έως 17/09/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

→ Η προκήρυξη των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο οδηγός εφαρμογής και κάθε σχετική πληροφορία στο http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp