Χρηματοοικονομικά


   

 

Εάν βλέπετε μόνο το δέντρο, ίσως χάνετε το δάσος...

Αξιοποιήστε τις πληροφορίες και βρείτε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

Ρωτήστε μας πώς!

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Geniusnet υποστηρίζει τους πελάτες της ώστε να  αναπτυχθούν με ορθολογιστικό τρόπο, να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής τους με ταυτόχρονη μείωση του κόστους  λειτουργίας. Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων management, που επιτρέπουν την αντικειμενική ανάλυση των καταστάσεων και το σχεδιασμό και υλοποίηση δημιουργικών, πρακτικών και  διαχρονικών λύσεων, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να προσθέσουν αξία στην επιχείρησή τους. Οι χρηματοοικονομικές μας αναλύσεις επιτρέπουν τον άριστο σχεδιασμό των επενδύσεων και τη χρηματοδότηση τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον επενδυτή.

 

Αναλαμβάνουμε:

  •    Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιδοτούμενα προγράμματα

  •    Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου

  •    Κατάρτιση προβλέψεων μελλοντικών αποτελεσμάτων, ταμειακών ροών και ισολογισμών

  •    Αποτίμηση της αξίας επιχειρήσεων/μετοχών

  •    Ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών στοιχείων

  •    Σχεδιασμό νέας επιχείρησης

  •    Κατάρτιση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας

  •    Αξιολόγηση επενδύσεων/επιχειρηματικών ανοιγμάτων