Κοινωνική Ευθύνη


   

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Η εταιρική ευθύνη-υπευθυνότητα είναι εξ αρχής ενταγμένη στο στρατηγικό σχεδιασμό της GeniusNet ΑΕ, με δράσεις της εταιρείας, που τοποθετούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο των ενεργειών της, αποδίδοντας ειδική βαρύτητα στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (κακοποιημένα παιδιά, παιδιά χωρίς γονείς, ορφανοτροφεία, σχολεία χωρίς εξοπλισμό κλπ), όπου το κράτος και οι κοινωνικοί φορείς δεν μπορούν να παράσχουν τα στοιχειώδη σε τεχνολογία ή παροχές.


Η GeniusNet ΑΕ συνδέει το όραμά της για πρωτοπορία στο χώρο της πληροφορικής με παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων με τη δέσμευση της εταιρείας για υιοθέτηση αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (EKE).Η Διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον έχει προχωρήσει:

  • στην εθελοντική υιοθέτηση κωδικών και προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς για το σύνολο του προσωπικού

  • στην εθελοντική εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών

  • στη διαμόρφωση ειδικών χώρων για ανακυκλώσιμα υλικά

  • στην παράδοση των ηλεκτρικών συσκευών στους αναγνωρισμένους χώρους ανακύκλωσης

Κάθε επιχειρηματική απόφαση σχεδιάζεται και υλοποιείται με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψιν την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την μέγιστη επιχειρηματική επιτυχία. Η πίστη μας στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο γνώμονας για την δημιουργία υποδομών με ευαισθησία απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στη βιωσιμότητα.